سفارش تبلیغ
صبا ویژن

افلام سکس xnxx جسمی الهایج یجنن

انا مروه عندی 20 سنه و مش مهم من فین

المهم انی من صعری و انا جسمی فایر و بزازی کبرت بسرعه و فخادی ادورت و طیزی اترفعت لدرجة ان صاحباتی البنات کانوا بیستغربوا منی و بیحبوا یلمسونی و یحسسوا علیا و یمکن دا اللی خلانی على طول هایجة و ابص على جسمی ف المرایه و اسخن و العب ف کسی لحد ما یتهری ... انا بیضا خالص و حلماتی وردی و قصیره شویه و الباقی لکم ان تتخیلوه لما من صغری بزازی کبیره

کنت بحب نظرات الولاد على بزازی و طیزی و بستمتع و بحس بنشوه کبیره و بحب کلامهم لیا و الشتایم اللی بتتحدف و انا ماشیه .. و لما کنت الاقی حد بیعاکسنی کنت بتقصع ف المشیه اکتر و بفرح لما احس بیه هیموت ورایا و هو عنیه مضروبه و مبحلقه ف طیزی .. بقیت بلبس لبس دیق على جسمی مخصوص عشان اتعب الولاد اکتر و اخلیهم یبصوا علیا و یمتعونی بالشتایم و المعاکسات , حتى الرجاله الکبیره ماکنوش بیعتقونی و بیبحلقوا فیا و هم مع مراتاتهم ... ف مره کنت هایجه جدا ف قررت اروح الجامعه من غیر اندر ولا برا و کمان لبست جیبه دیقه جدا کانت هتفرتک طیزی و مع ذلک لما امشی کانت طیزی بتتهز زی ال " مهلبیه " و دا کان اول تعلیق سمعته اول ما نزلت من بیتنا ... وصلت الجامعه و مافیش عین سابتنی غیر لما بصت على طیزی و فصصت جسمی و انا کنت ف نشوه غیر عادیه وقتها و کنت خایفه کسی یفضحنی .. قررت انی مش هحضر محاضرات و قعدت ف الکافیتریا لحد ما خلص البریک و کل الناس راحت محاضراتها و مافضلش غیری , کنت حاسه الولد بتاع الکافتیریا مبحلق فیا من اول ما قعدت و دا خلانی اهیج اکتر .. جه قالی تشربی ایه یا قمر ؟ .. قولتله بیبسی .. راحه جابها و جه یفتحها عندی و هو بیفتحها وقعت من ایده او هو کان قاصد یوقعها و اتکب منها شویه على بزازی و انا کنت مش لابسه براا زی ما قزلت و کنت لابسه بادی بمبی ف بین کل بزازی و هو شافهم ماصدقش نفسه .. اشتغل یعتذرلی و هو مبحلق فیهم و قالی اتفضلی اغسلیه ف الحمام .. و انا رایحه الحمام لقیته بیکلم صاحبه و بیتهامسوا و ماحطیتش ف بالی .. دخلت و لسه بفتح المیه و بحط منها ع مکان البیبسی لقیت بزازی بانت اکتر .. عجبنی شکلهم و شکلی کدا و فکرت لو طلعت کدا و اتمشیت وسط الرجاله و الولاد هیحصل فیهم ایه , لما بتاع الکافیتریا کان هیموت ...

افلام سکس محارم - تحمیل افلام نیک - افلام نیک - سکس کلاب - سکس حصان - سکس بورن - سکس محارم - صور سکس hd - سکس حیوانات

لقیته فتح الباب و بیقولی ایه الاخبار تمام ؟ .. قولتله انت اتجننت !! ازای تفتح الباب دا حمام بنات .. قالی انا عارف ان مافیش غیرک عشان کل الناس طلعت محاضراتها .. و بعدین انا حطیت علامة مغلق للصیانه عشان ماحدش یدخل و تاخدی راحتک .. کل دا و هو مرکز على بزازی .. قولتله طیب شکرا اتفضل اطلع بقا .. قولتله کدا و انا مش عایزاه یطلع و یفضل باصص على بزازی .. هو تقریبا جس بکدا ف صوتی لانه عمل العکس و دخل و قفل الباب و قالی: ماینفعش طبعا , دی غلطتی و لازم اتطمن علیهم , قصدی علیکی .. قرب منی و انا ملاحظه ان بنطلونه فیه بروز و ان زبه خلاص بینتصب ... راح قالی البیبسی لو ما دعکتیهاش جامد مش هتطلع و هتفضل عامله علامه .. لقیته فتح المیه و بیقولی بصصی کدا و ابتدر یبل ایده و یدعک ف البادی جنب بزازی و بیشوف رد فعلی و انا مش عارفه انا ازای سکت خالص و مانطقتش و هو لما لقانی کدا راح اتجرأ و حط ایده على بزازی بقا و ابتدى یدعک علیهم وقتها کنت انا جبت آخری و سخنت على الاخر و غمضت عینی و طلعت منی أهه تدل على انی مستمتعه ... اول ما سمعها اتحول و قفش ف بزازی جامد و قالی لما انتی شرموطه کدا سایبانی احور لیه من الصبح .. فضل یقفش ف بزازی جامد کانه بیعصرهم و یقولی یخربیت بزازک ایه دا کله .. رفعلی البدی لحد رقبتی و اول ما شاف بزازی قالی یخربیت کدا ایه المهلبیه دی یا شرموطه دول یتاکلوا اکل ... نزل علیهم یرضع منهم و یعض ف حلماتی و انا کنت ف دنیا تانیه خالص و و بتأوه و صوتی ابتدى یعلا .. قالی وطی صوتک یا شرموطه هتفضحینا بهیجانک دا ... قالی لفی یا لبوه ادینی طیزک اللی هموت علیها دی .. و انا زی المسحوره بنفذ و بس .. لفیت و میلت قدام شویه عشان طیزی تبانله کویس ... حسس علیها بایده خفیف الاول و ادانی کام بعباص و بعدین قالی دا انتی مش هتطلعی سلیمه انهردا یا شرموطه .. هتتناکی من کل خرم فیکی و اولهم طیزک اللی زی الجیلی دی ... راح لسعنی على طیزی و انا اتأوهت جامد ف عرف انی بحب الضرب و فضل یضرب فیا لحد ما خلا طیزی تحمر و فتح السوسته و طلع زبه و مشاه على طیزی من فوق الجیبه روحت انا بقیت ارجع بطیزی علیه عشان احس بیه جوایا ز حسیته کبیر مش صغیر یعنی .. لفیت بوشی ببص علیه لقیته ضخم جدا و عروقه بارزه و هیجنی المنظر انه مغروز جوا طیزی ... هو اول ما شافنی ببص على زبه قالی عایزه تتناکی مش کدا یا لبوه ؟ .. قولتله ایوه خلاص مش مستحمله بمووت .. راح رافعلی الجیبه و شاف طیزی و هی محمره من الضرب و کمل علیها بلسعتین ع اللحم خلونی همتوت و بترجاه یدخل زبه بقا .. راح تافف علیه و حاطه على خرم طیزی و ابتدا یزق و انا اتألم و اتأوه و شویه و هلم علینا الجامعه .. راح حاطط ایده على بقی .. و بایده التانیه ابتدا یضغط على راس زبه لحد ما دخلت و بعدین حول ایده على بزازی بتعصر فیهم و ابتدا یزق بتاعه سنه سنه ف طیزی لحد ما طیزی شالت نصه و اتعودت علیه .. قولتله خلاص اکتر من کدا مش هقدر .....

سکس خیانة زوجیة - سکس محجبات - سکس فلاحی - سکس باص - فیلم سکس - فلم سکس - سکس ایرانی - سکس حوامل - سکس اغتصاب