سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

سکس تقى وابن عمتها

أنی تقى م?ـــِْن بغداد عمری 18 سنه طالبه سادس ادبی بیتنه بالسیدیه
مواصفاتی حنطاویه عیون ?? عسلیه شفایفی منفوخه صاحبه صدر مدور واکف خصری مدعبل وجبیر وشایله طیز مو یم جسمی اصلن
عِنـ.?????ـدیّ ابن عمتی اسمرانی الی ابال کل بنیه شی خرافی
طویل واسمر لحیته کامله لحد وجناته وجسمه معضل فدیته انی مجان بالی قبل بس کمنه نروح یمهم وکمت اشوفه دخل کلبی وبعدین حصلت الفیس مالته ومن کد ماباوع علـّ? صوره کمت اذب لان اشتهیته موت
قررت احاجیه فبدیت احجی ویاه علـّ? لأن اقارب وصداقه وکذا
یوم م?ـــِْن الایام احنه رحنه خطار یمهم یوم جمعه فلاحظته ایباوع علیه م?ـــِْن فوک لیجوه وانی فرحت کلش
وکنت بوقته لابسه بنطرون ثلجی وقمیص لحد نصف افخاذی
فشفته یغسل بالسیاره بالطرمه واخته جانت تغسل ملابس ?? استغلیت الفرصه وانتضرتها تکمل غسل وانی اشرهن
کملت الملابس واخذتهن منه ورحت اشرهن
جانو اهلی کاعدین بالغرفه لیورا وبابا طالع یعنی البیت شبه فارغ ورحت م?ـــِْن یمه وفتحت دکمه م?ـــِْن قمیصی وادنک قصدا کدامه حتى ایشوف دیوسی وصدک وشافهن ورحت م?ـــِْن یمه وکلی فدیت الجسم
وضحکت وعفته وفتحت نت انی وهو فتح نت وبقینه نتراسل علـّ? الفیس وغزل وکذا
فکلی نسوی طلعه للمول کتله عُاَدّیَےّ کال ومدرستج کلته اضرب دوام هو وین اکو دوام کل البنات مکبلات
فکلی اوک بقینه نحجی جان ایکلی لَیــِْ?????? ـِْش عِنـ.?????ـدیّ بیت ?? صدیقی ونکعد براحتنه هم مسافرین کتله ل? عینی اخاف بس انی بداخلی اریده ایحدد موعد اللقاء ھَھٍھَھٍھَھٍـٌ( =)) )ـّھٍھَھٍھَھٍ?إیّےٌ
وحددنا موعد اللقاء صادف یوم اربعاء وکان دوامی صباحی
وأتفقت ویاه نطلع واجانی سَـآعــهْْ سبعه ونص الصبح بالسیاره رحت ویاه واخذنه ریوک ورحنه واتفقنا نرججع ب12 الظهر
وصلنه للشقه مال صدیقه وانی جنت لابسه جوه الصدریه برموده ستریج ضیکه کلش وکیمونه سوده وستیان ولباس ابو الدب ھَھٍھَھٍھَھٍـٌ( =)) )ـّھٍھَھٍھَھٍ?إیّےٌ
نزعت الصدریه وسویت ریوک وکعدنه تریکنه وهو لابس قمیص وبنطرون ونزع القمیص انی خدرت کبل وکسی غرکان من الشهوة
وبقه بالفانیله ونتریک والکیمونه مالتی دلعه کلش بس الحلمایات مضمومة وصدری مرفوع باوعت علـّ? عیره واکف کلش
کملنه ریوک کال اروح اسبح انی وانتی ادخلی ورایة کتله اووک دخل سبح وانی شتعلت نار ?? ورحت غسلت المواعین
طلع هو م?ـــِْن الحمام اوف جسمه اوف
ولابس بس الشورت ومکوم ااااخ منه
ودخلت انی للــحــ??ــمــام وراه وطبیت سبحت لیفت کسی وطیزی ودیوسی وکل جسمی بصاون بعطر الورد
طلعت وشعری بیه رطب وکعدت یمه ونمت علـّ? صدره وشغلتله اغنیه وکتله کوم نرکص علیها
کمنه رکصنه هو لابس بس شورت وخلیت ادیة وره ضهره وخلیت راسی علـّ? صدره وهو خله ایده علـّ? ضهری والثانیه علـّ? خلفیتی
ویعصر بیهه حیل ذبت انی بعدین باوعت بعیونه ولزمنی وشالنی ودانی للغرفه ونومنی ع جربایه ونزعت الشورت اویلی طلع عیره متت انی من شفته ونام فوکایه وبقه ایمصمص بشفایفی وحلکی موتنی وبعدین م?ـــِْن رکبتی خدرت کلش کلش وطلع صدری م?ـــِْن الکیمونه وبقه یرضع بیه ویلعب بکسی ومتت انی ونزعنی الکیمونه وبقه ایمصمص بصدری وانی کمت ونزعت کلشی وکعدت بحضنه وخلیت کسی علـّ? عیره وافرک بیه وارضع برکبته وجان یکلبنی علـّ? الجربایه وفتح رجیله ییده ونزل یلحس بکسی ااااااه ااااوووف
اویلی ویلحس ویرضع وانی متت خلاص انتهیت وهو ویلحس ویدخل اصبعه بطیزی متت خلاص متت
وانی اعصر راسه ع کسی حییییییل موتنی تموت الحد مذبیت بحلکه ??ـه ??ـه ذبیته بحلکه ویدخل لسانه بشفرات کسی ویلعب بیهن اوف
فوخرته ونیمته علـّ? ضهره ومصیت حلکه مص والعب بعیره بیدی ولزمت عیره شلعته شلع
وبدیت ارضع بیه وشلون عیر طویل واسمرانی

فیدیوهات نیک - سکس حصان - سکس کلاب
وبدیت ارضع وامص بس راسه وهو ایکلی ابلعیه وانی اعاند بس راسه وابوسه بوسات خفیفه وضربنی جان ابلعه ھَھٍھَھٍھَھٍـٌ( =)) )ـّھٍھَھٍھَھٍ?إیّےٌ
ودخلته ??ـه بحلکی وانی امممممم ارضع والحسه وامصه م?ـــِْن الخصاوی لیفوک وبلعت کل عیره مثل الموطا وافرکه بیدی صار عیره خشبه وافرک بکسی وابلع بعیره بحلکی الحد مذب وکله بلعته اوف تموت دافیه ممممممممم تخبل
بعدین کام ونمونی علـّ? طرف الجربایه وخله رجلیه بالکاع والجسمی علـّ? الجربایه وانی کمت وفتحت رجلیه وبده ایمسح بعیره علـّ? زرف طیزی وانی انتهیت خلاص بده ایدخل بعیره شویه شویه اوووووووی یوجع ااااه وهو ایدخل ودخله ??ـه اااااه وصحت م?ـــِْن الوجع اول مَـرّھٌ یدخل بیه عیر یوجعنی موتنی کلش
وبقه ایطبب ویطلع اویلی وجع ایموت الحد مذب بیه اویلی احساس مو طبیعی خرافی ااااه ورتاحینه وصارت سَـآعــهْْ 11 ونص کتله کافی خلی نرج لان دوام المدرسة راح ینتهی وبقینا کل اسبوع نسوی حفلة نیج من وره وحکاکی على کسی ونذب انی ویاه مرتین و3 ویرجعنی للبیت

https://www.sexar6.com/

عرب نار - سکس بنات - نیک بنات - سکس عربی - سکس اجنبی - صور سکس - نیک - تحمیل افلام سکس - فیدیو سکس