سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیکت مرات صاحبی فی عیادتی

اسمی مؤمن30 سنه دکتور اسنان و فاتح عیاده و حالتی المادیه کویسه جدا بس لسا متجوزتش

السکرتیره بتاعتی سافرت و سابت الشغل و کنت بدور علی سکرتیره جدیده فواحد صاحبی اسمه محمود لما اعرف قالی ان مراته عایزه شغل و لو ینفع تشتغل معایا قولتله مفیش مشکله خلیها تعدی علیا

مراته اسمها نانسی 25 سنه متخرجه من کلیه تمریض و بیضه و بزازها کبیره و البت جسمها ریاضی جدا و قولت اهو برضو الزباین تیجی علی حسها

المشکله انها کانت حماره ولا بتفهم حاجه فی الغل و کنت بحس انها بتتشرمط شویه مره تیجی ببنطلون جنس مقطع و تهز طیظها فی الرایحه و الجایه فاتکسفت اکلمها بما انها مرات صاحبی و قولت اکلم جوزها اقوله

انا: ازیک یا حوده عامل ایه
محمود: انا زی الفل ، طمنی اخبار نانسی فی الشغل ایه
انا:زی الزفت و شکلی حرفدها بتنسی کل حاجه و حتی المواعید بتتلغبط فیها انا زهئت منها
و غیر لبسها بتیجی بلبس ضیق و حاجه ارف

محمود:لا مش حینفع ترفدها الدنیا بایظه معانا ب**** علیک اوعدک انها حتتحسن و حتبئی احسن

انا:ماشی یاعم عشانک انتا بس
محمود:الف شکر یا صاحبی

تانی یوم لئیت الساعه 9 الصبح حالتین مستعجلین عایزین یکشفوا و الاتنین بیقولو انهم اخدین معاد 9 الصبح ده و معندهمش وقت عایزین یخشو و انا قلتلهم استحاله یکون انتو الاتنین نفس المعاد و روحت نادیت علی نانسی
انا: نانسییییی تعالی هنا
نانسی :ایه یا دکتور خیر
انا:عو انتی ازای ادیتی للاستاذ و الاستاذه نفس المعاد
نانسی:لا اکید غلط یا دکتور مستحیل انا حروح اراجع الکشف
انا:طب و لو طلع فعلا انک ادیتی معتد غلط کالعاده یعنی
نانسی :لا طبعا انا حثبتلک

وراحت جابت کشف المواعید و طلع فعلا نفس المعاد و هیا اتلغبطت
انا:طب اعمل فیکی ایه دلوقتی یعنی
نانسی:انا اسفه انا اسفه مش حعمل کده تانی
انا : اطلعی ببره دلوقتی لو سمحت حسابی معاکی بعدین یا نانسی
ورحت و هیا طالعه من الباب ضربتها علی طیظها جامد طیظها رجت و هیا صوتت من الفجعه ووشها احمر و بصتلی و طلعت بره

خلصت الحالات بتاعنی و بعدین نادیت علیها و کلمت محمود جوزها و انا فاتح الاسبیکرد
انا:بص برضو نفس الی حثل من مراتک تانی انا حصطر ارفدها
محمود: لا معلش ادبها فرصه تانیه و اخصملها من المرتب او عاقبها لکن بلاش رفد مش حتلائی شغل تانی

انا: یعنی انتا موافق انها تتعاقب یعنی

xxnxar - xxnx

محمود:اه عاقبها لکن مترفدهاش و انا موافق للعقاب الی حتعاقبهولها

انا: خلاص یا محمود اقفل دلوقتی

ایه یا نانسی رئیک فی کلام حوزک
نانسی: حقک تعمل فیا الی انتا عایزه
انا: روحی اقفل قدام المکتب ووطی اقری الکشف بتاع بکره

راحت تنفذ الی انا قولتهولها و بدأت تقرا فجئه لئیت کف ایدی نازل علی طیظها
بطلت قرایه و بصتلی ، قولتلها کملی انتی وقفتی لیه راحت مکملها قرایه و انل عمال الطش فی طیظها اجمد و اجمد لغیت ما خلصت التقریر
و سبتها و مشیت
لئیتها بعددیها دخلت الحمام و قعد فیه مده و سامع اهاتها روحت فتحت علیها الحمام فجئه لئیتها بتلهب فی کسها
انا: اه یا شرموطه هو عقابی هیجک اوی و روحت صاربها علی فخادها و صربتها علی کسها.
نانسی : اووف اوی انتا هیجتنی اوی انا قاصده اتلغبط عشان تعاقبنی اصلا
انا :اه یا متناکه یا شرموووطه و روحت مطلع زبی و مصی یا لبوه زب سیدک

xnxn - سکس - فیلم بورنو - افلام نیک - افلام سکس - عرب نار - سکس امریکی - افلام سکس مترجمة - سکس بنات - سکس اب