سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بطایه بلدی بتصرف علی جوزها واولادها

مسائکم جمیل او صباحکم جمیل حسب مابتقرو القصه طبعا اغلبیه الناس اللی متباعنی عارفین ان القصص اللی بنزلها حدثت بالفعل وواقعیه ملیون فی المیه قصتنا انهرضه بتبتدی انی خلصت شغل فی الشرکه طلعت لاقیت السایس

سکس یوتیوب - سکس - افلام سکس - سکس بنات - سکس نیک - فیلم سکس

مانضفش العربیه اتصلت بیه جالی سلم عالیا ومسک العربیه بفوطه زفره روقها اخدت السجاره وانا مشیت طلعت من المهندسین خدت الکورنیش ابص کده قبل قسم امبابه بشویه الاقی فرسه زی مقال الکتاب وماسکه بنت فی ادیها وبعید عن المکان اللی المیکروباصات بتقف فیه رعشت بالنور ودوست انتظار ووقفت قبلها بحسث تبقی شیفانی من الازاز اللی قدام لانی مفیم وری ومرکب ستایر قدام المهم طلعت علبه السجایر ومسکت سجاره وکانی بعزم عالیها فضحکت قمت حاطتها فی بوقی ومولعها ومقرب عالیها شیلت الستاره وفتحت الازاز اللی ناحیتها وبقولها القمر رایح فین کده قالتلی اشمعنی قولتلها اوصلک حرام القمر الصغیر ده یبقی واقف کده قالتلی خلاص ماشی رکبت وبتها رکبت ورا قولتلها ممکن بس ارکب الستاره ولا تدایقک قالتلی لا رکب براحتک اصلی هستاذنک فسجاره وهوب نطیتعالیها بجسمی وکوعی بیضرب فیزازها اللی قد الانناسه الکبیره وزی البطیخه الصغیرهوبرکب الستاره فلاقیتها بتقول ای کوعک خرم بزی قومت معدول وقایلها سلامه بزازک وقمت حاطت ایدی ادعکه مکان کوعی وقفش فبزازها وهی بزازها رهیبه بنت اللبوه طلعتلها سجاره وامنت علی فونی شیلته فجیب البدله وشیلت ای حاجه مهمه من قدامها قولتلها علی فین یاقمر قالتلی معاک قولتلها لا هوصلک بس علشان مافیش مکان ومافیش فلوس برضه فهاخد رقمک ونظبطها قالتلی لو علی المکان سهل اوی مافیش مشکله انا عایشه مع اخویا وبنتی وابنی ومطلقه وممکن تیجی کانک قریبی وبتزورنی عادی قولتلها قشطه طیب ایه الدنیا کنا وصلنا ناحیه دائری الوراق قالتلی انا رایحه لناس فی نکلا قولتلها خلاص علشان انتی شکلک جدعه هوصلک لنیکلا قالتلی طیب هات موبیلک اعمل دقیقه ملتنی الرقم فلاحظت انی سوجرت الباب من اللوک فقالتلی ماتخافش انا مش حرامیه المهم اتصلت غیر متاح فضلت تتصل غیر متاح لاقیتها قلبت وشها مالک یابنتی قالتلی الناس اللی رایحالهم مش بیردو موبیلاتهم مقفوله طیب ایه الحل قالتلی خلاص لف وهروح قولتلها و**** لو الظروف متیسره معایا کنت جیت جربت الوحش ده ودوقت طعمه قالتلی خلاص هتیجی قولتلها مش هینفع وکده بینی وبینکم شکیت یکون حوار وتفتیش وکده المهم قولتلها خلاص هنزلک قبل بیام بشویه ولما ارن غلیکی ابعتیلی بنتک مکان مانزلت قالتلی ماشی طلعت علی جراج قریب حطیت الفلوس والفون فی العربیه عکلت الفون صامت واخدت 200 جنیه وقفلت العربیه وخدت الفون اىصغیر النوکیا بتاع الشغل قربت مکان مانزلتها اتصلت ردت قولتلها ابعتی البت قالتلی ماشی جات البنت وشوفتها قالتلی ماما بتقولک امشی ورایا لاایه مانوصل قولتلها ماشی .

مسلسلات سکس - جنس مصری - سکس روعه - سکس فی الشارع - سیکس عربی - سکس یسرا - سکس غاده عبد الرازق